Aastaaruanded ja põhikiri

AASTAARUANDED
PÕHIKIRI

MITTETULUNDUSÜHING DOKTOR KLOUN
PÕHIKIRI
1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Doktor Kloun (edaspidi Ühing);
1.2. Mittetulundusühing tegutseb avalikes huvides ja on heategevuslik organisatsioon.
1.3. Mittetulundusühingu asukoht on Eesti Vabariik , Tallinn;
1.4. MTÜ Doktor Kloun missioon on aidata kaasa haiglaravil olevate laste kiiremale paranemisele, luues neile rõõmsa meele ja lootustunde leidmise läbi personaalse klounaadi.
1.5. MTÜ-l Doktor Kloun on õigus asutada sama eesmärgiga mittetulundusühinguid ja osaleda nende tegevuses Lätis, Leedus ja mujal naaberriikides.
1.6. MTÜ Doktor Kloun põhitegevuseks on rahaliste ja mitterahaliste vahendite sihipärane kogumine ja sihitusega kasutamine, samuti vahendite heategevuslik jagamine stipendiumitena; mittetulundusühingu põhitegevusega seotud heategevuslike ja tulu mittetaotlevate projektide toetamine, mis aitavad kaasa mittetulundusühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.3. Mittetulundusühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse (üldkoosoleku) otsusega, kui ta:
1) kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
2) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
3) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
1) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
2) olla valitud ühingu organite liikmeks;
3) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
4) algatada kooskõlastatult mittetulundusühingu juhatusega mittetulundusühingu eesmärke teenivaid projekte
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
1) järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
2) osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
3) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel);
3.3. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid kõik liikmed.
4. Ühingu varad
4.1. Ühingu varalised vahendid moodustuvad: liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest; toetajaliikmete liikmemaksudest; varalistest kingitustest, eraldistest, annetustest ja toetustest; tuludest, mida võidakse saada põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.
4.2. Ühingu tulusid kasutatakse ainult ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.3. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5. Üldkoosolek
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
5) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
6) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
1) majandusaasta aruande kinnitamiseks;
2) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest
3) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest.
5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
5.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi liikmete nõusolek.
6. Juhatus
6.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
6.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
6.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.
6.6. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
1) ühingu igapäevategevuse korraldamine;
2) ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
3) ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
4) majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
5) ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
6) tööle võtta vajalikke isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees;
7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustuse saajate nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele
Mittetulundusühingu Doktor Kloun põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 09.09.2014.a.
Liikmed:
_________________ _________________
Ülle Tamm                     Romola Vesker
 

Aasta noorsootöö tegija. Tartu 2013 Toeta ülekandega Doktor Klouni! Annetuste kogumise hea tava